Kancelarijski lepotan

05. 12. 2014 | uredio | hardware

Dec
05

Iz NEC-a nam sti­že izu­ze­tno ta­nak mo­ni­tor sa obi­ljem op­ci­ja za u­šte­du ener­gi­je, NEC Mul­tiSync EX231W.
je kan­ce­la­rij­ski mo­ni­tor ele­gan­tnog i­zgle­da sa tan­kim ra­mom na ko­me su ko­man­de za po­de­ša­va­nje i­zve­de­ne u vi­du o­zna­ka ose­tlji­vih na do­dir. Ras­po­lo­živ je u crnoj i be­loj bo­ji, a po­se­ban šmek da­ju skrol pov­rši­ne ko­je omo­gućava­ju da se kroz me­ni­je krećete pov­lačenjem prsta po obo­du e­kra­na. Ekran je sa LED po­za­din­skim o­sve­tlje­njem, pa je ovaj mo­del izu­ze­tno ta­nak i la­gan. Pos­to­lje je ta­kođe la­ga­no sa vit­kim no­sačem ko­ji omo­gućuje po­de­ša­va­nje po vi­si­ni i ro­ta­ci­ju e­kra­na u por­tre­tni re­žim.

necex231front

Mo­ni­tor je ve­li­ki šte­di­ša – za­hva­lju­jući LED o­sve­tlje­nju, tro­ši ma­lo elek­trične ener­gi­je, a na ras­po­la­ga­nju je ne­ko­li­ko ra­zličitih re­ži­ma za u­šte­du ener­gi­je, kao i uvek dos­tu­pni po­da­ci o to­me ko­li­ko je ener­gi­je u­šteđeno i kon­se­kven­tno za ko­li­ko je u­gljen-di­ok­si­da po­šteđena a­tmos­fe­ra majčice Zem­lje. Po­se­bno je in­te­re­san­tna tzv. human sensing op­ci­ja ko­ja de­tek­tu­je da li is­pred mo­ni­to­ra ima ne­ko­ga i ko­ja is­ključuje e­kran ako se ko­ri­snik uda­lji; ovu op­ci­ju mo­že­te i is­ključiti, jer u ne­kim slučaje­vi­ma za­sme­ta. Mo­ni­tor je o­prem­ljen i sen­zo­rom am­bi­jen­tal­nog sve­tla, što omo­gućuje auto­mat­sko po­de­ša­va­nje o­sve­tlja­ja, ali sve ove i dru­ge pa­ra­me­tre mo­že­te po­de­si­ti i ručno, kroz me­ni ko­ji dos­ta pre­gle­dan i in­tu­iti­van.
Što se in­ter­fej­sa tiče, mo­ni­tor je o­prem­ljen DVI-I ko­nek­to­rom, ma­da se uz nje­ga do­bi­ja i kabl za pre­laz sa DVI-I na RGB, a tu je i DisplayPort. Uz ove ko­nek­to­re naći ćete još i Kensington bra­vu za ve­zi­va­nje mo­ni­to­ra od­go­va­ra­jućom saj­lom (mo­ni­tor je la­gan, pa da ne do­bi­je no­ge), kao i USB pa­siv­no po­ve­zan sa dru­gim USB ko­nek­to­rom ko­ji se na­la­zi na vrhu e­kra­na, skri­ven is­pod gu­me­nog zap­ti­vača. Do­nji ko­nek­tor se po­ve­zu­je na računar, a gor­nji je zgo­dno pos­tav­ljen da se na nje­ga pri­kači Web ka­me­ra ili bi­lo ko­ji dru­gi USB uređaj. U­krat­ko, mo­ni­tor u ko­ji ćete se za­lju­bi­ti na prvi po­gled, a on­da ćete po­že­le­ti da on u­kra­si i vaš sto. Sa­mo još da je ce­na ma­lo ni­ža…

Motorla Atrix: Univerzalni genije

03. 12. 2014 | uredio | hardware

Dec
03

Ovo je tehnika koja izaziva oduševljenje: Motorola Atrix je uređaj trenutno najbolje prilagođen raznim primenama. A šta sve ume, pokazaće vam ovaj test.
Kako se ono lepo kaže? Da bi se napravilo nešto dobro, potrebno je vreme. Kada bismo se rukovodili ovom izrekom, Motorilin Atrix morao bi da bude savršen. Naposletku, ovaj vrhunski telefon zasnovan na Android-u predstavljen je još u januaru na CES-u u Las Vegasu. Već je tada ovaj multitalenat, zahvaljujući novim mogućnostima upotrebe, izazvao veliko oduševljenje – jer Atrix ne služi samo kao smart telefon već se uz odgovarajuću opremu lako pretvara i u netbook. Nepunih sedam meseci kasnije, oduševljenje je, naravno, splaslo, a trenutno se često pominje i to da će Google preuzeti Motorolin ogranak koji se bavi mobilnim telefonima. Međutim, da li se čekanje na ovaj američki supertelefon ipak isplatilo, otkriće vam naš test.

motorola_atrix

Vuk u jagnjećoj koži

Kada ga otpakujemo, Atrix na prvi pogled deluje prilično obično, već smo navikli na jednoličan crni dizajn većine smart telefona. Jedino se čvrst, besprekorno uklopljen karbonski poklopac baterije vizuelno izdvaja. Međutim, već startni taster koji se u vidu senzora za otisak prsta nalazi na gornjem delu Atrix-ove poleđine, i prilikom uključenja prikazano obećanje Dual Core Technology, ubrzavali su puls urednika, zaluđenika za tehniku.
Kao medijum koji posreduje između čoveka i mašine, tu je veliki 4-inčni ekran osetljiv na dodir koji besprekorno i bez ikakvih zastoja reaguje na korisnikov dodir. Rezolucija mu je 540×960 tačaka, pa je oštrina prikaza besprekorna i prilikom surfovanja – koje zahvaljujući brzom browser-u funkcioniše kao podmazano – i prilikom gledanja slika i video-sadržaja, a čitljivost tekstualnih sadržaja je bez mane. Osvetljaj Atrix-ovog ekrana od 513 cd/m2 zaista je izuzetan, čitljivost je dobra i na suncu, a zahvaljujući Corning-Gorilla-staklu, ekran je otporan na ogrebotine. Kada se uzme u obzir savršen prikaz svih sadržaja, Atrix-ov ekran može se bez zadrške svrstati u sam vrh pored Apple-ovog iPhone-a 4, HTC-ovog Sensation-a i Samsung-ovog Galaxy S II.

Još malo drveta za verne slušaoce

01. 12. 2014 | uredio | hardware

Dec
01

Eacan E-505s zvučni­ci po­moći će vam da iz ma­lih ku­ti­ja i­zvučete upeča­tljiv zvuk. Još je­dan tri­jumf drve­ta nad plas­ti­kom…
Zvučnički sis­tem E-505s sas­to­ji se od dva sa­te­li­ta i subwoofer-a. Na­me­nje­ni su računar­skim sis­te­mi­ma ko­ji ne­ma­ju pre­vi­še pros­to­ra na ras­po­la­ga­nju. Iako su je­dnos­tav­no di­zaj­ni­ra­ni, Eacan-ovi in­že­nje­ri su us­pe­li da ih učine a­trak­tiv­nim. O­sno­vu subwoofer-a čini drve­na ku­ti­ja na čijoj po­leđini su kon­trol­ni sis­tem i pri­ključci za os­ta­le kom­po­nen­te sis­te­ma. Zvučnik prečni­ka 5″ je za­du­žen za fre­kven­cij­ski op­seg od 40 do 220 Hz i ima sna­gu od 6 W. Sa­te­li­ti su sličnog di­zaj­na, ali ma­njih di­men­zi­ja, i kon­ci­pi­ra­ni su oko ši­ro­ko­po­ja­snog zvučni­ka prečni­ka 3″ ko­ji ope­ri­še u fre­kven­cij­skom op­se­gu od 120 Hz do 20 kHz. Nji­ho­va sna­ga je 3 W po sa­te­li­tu, što je do­volj­no da se po­gle­da film ili slu­ša mu­zi­ka ume­re­no gla­sno.
Drve­ni sa­te­li­ti po­ve­zu­ju se sa subwoofer-om pu­tem stan­dar­dnih činčeva. Kabl ko­jim se sis­tem po­ve­zu­je s računa­rom ima i po­ten­ci­ome­tar za po­de­ša­va­nje jačine zvu­ka, što olak­ša­va upo­tre­bu, bu­dući da su kon­tro­le za jačinu zvu­ka i vi­so­kih i nis­kih to­no­va na po­leđini subwoofer-a, ali ga i da­lje ne mo­že­mo sma­tra­ti naj­srećni­jim re­še­njem. Uku­pna sna­ga od 12 W do­volj­na je da for­mi­ra do­bru zvučnu sli­ku u ra­dnoj so­bi, ali zbog je­dno­sis­tem­ske kon­fi­gu­ra­ci­je sa­te­li­ta, ši­ro­ko­po­ja­sni draj­ve­ri mo­ra­ju da re­pro­du­ku­ju i sre­dnje i vi­so­ke to­no­ve, što do­vo­di do po­ma­lo šu­pljeg sre­dnjeg op­se­ga to­kom gla­sni­je re­pro­duk­ci­je. Ima­jući u vi­du ce­nu Eacan-ovih zvučni­ka, ovaj ne­dos­ta­tak ne mo­že se sma­tra­ti ma­nom, pa se i­zre­ka „ko­li­ko pa­ra, to­li­ko mu­zi­ke” u ovom slučaju mo­že shva­ti­ti do­slov­no.

Eacan-505s

Eacan E-505s,

Konfiguracija zvučnika: 2.1

Ukupna muzička snaga: 12 W

Muzička snaga subwoofer-a: 6 W

Muzička snaga satelita: 2*3 W

Masa: 4,4 kg

Cena: 3154 RSD

Stranice 3 od 3123