Kancelarijski lepotan

05. 12. 2014 | uredio | hardware

Dec

Iz NEC-a nam sti­že izu­ze­tno ta­nak mo­ni­tor sa obi­ljem op­ci­ja za u­šte­du ener­gi­je, NEC Mul­tiSync EX231W.
je kan­ce­la­rij­ski mo­ni­tor ele­gan­tnog i­zgle­da sa tan­kim ra­mom na ko­me su ko­man­de za po­de­ša­va­nje i­zve­de­ne u vi­du o­zna­ka ose­tlji­vih na do­dir. Ras­po­lo­živ je u crnoj i be­loj bo­ji, a po­se­ban šmek da­ju skrol pov­rši­ne ko­je omo­gućava­ju da se kroz me­ni­je krećete pov­lačenjem prsta po obo­du e­kra­na. Ekran je sa LED po­za­din­skim o­sve­tlje­njem, pa je ovaj mo­del izu­ze­tno ta­nak i la­gan. Pos­to­lje je ta­kođe la­ga­no sa vit­kim no­sačem ko­ji omo­gućuje po­de­ša­va­nje po vi­si­ni i ro­ta­ci­ju e­kra­na u por­tre­tni re­žim.

necex231front

Mo­ni­tor je ve­li­ki šte­di­ša – za­hva­lju­jući LED o­sve­tlje­nju, tro­ši ma­lo elek­trične ener­gi­je, a na ras­po­la­ga­nju je ne­ko­li­ko ra­zličitih re­ži­ma za u­šte­du ener­gi­je, kao i uvek dos­tu­pni po­da­ci o to­me ko­li­ko je ener­gi­je u­šteđeno i kon­se­kven­tno za ko­li­ko je u­gljen-di­ok­si­da po­šteđena a­tmos­fe­ra majčice Zem­lje. Po­se­bno je in­te­re­san­tna tzv. human sensing op­ci­ja ko­ja de­tek­tu­je da li is­pred mo­ni­to­ra ima ne­ko­ga i ko­ja is­ključuje e­kran ako se ko­ri­snik uda­lji; ovu op­ci­ju mo­že­te i is­ključiti, jer u ne­kim slučaje­vi­ma za­sme­ta. Mo­ni­tor je o­prem­ljen i sen­zo­rom am­bi­jen­tal­nog sve­tla, što omo­gućuje auto­mat­sko po­de­ša­va­nje o­sve­tlja­ja, ali sve ove i dru­ge pa­ra­me­tre mo­že­te po­de­si­ti i ručno, kroz me­ni ko­ji dos­ta pre­gle­dan i in­tu­iti­van.
Što se in­ter­fej­sa tiče, mo­ni­tor je o­prem­ljen DVI-I ko­nek­to­rom, ma­da se uz nje­ga do­bi­ja i kabl za pre­laz sa DVI-I na RGB, a tu je i DisplayPort. Uz ove ko­nek­to­re naći ćete još i Kensington bra­vu za ve­zi­va­nje mo­ni­to­ra od­go­va­ra­jućom saj­lom (mo­ni­tor je la­gan, pa da ne do­bi­je no­ge), kao i USB pa­siv­no po­ve­zan sa dru­gim USB ko­nek­to­rom ko­ji se na­la­zi na vrhu e­kra­na, skri­ven is­pod gu­me­nog zap­ti­vača. Do­nji ko­nek­tor se po­ve­zu­je na računar, a gor­nji je zgo­dno pos­tav­ljen da se na nje­ga pri­kači Web ka­me­ra ili bi­lo ko­ji dru­gi USB uređaj. U­krat­ko, mo­ni­tor u ko­ji ćete se za­lju­bi­ti na prvi po­gled, a on­da ćete po­že­le­ti da on u­kra­si i vaš sto. Sa­mo još da je ce­na ma­lo ni­ža…