Još malo drveta za verne slušaoce

01. 12. 2014 | uredio | hardware

Dec

Eacan E-505s zvučni­ci po­moći će vam da iz ma­lih ku­ti­ja i­zvučete upeča­tljiv zvuk. Još je­dan tri­jumf drve­ta nad plas­ti­kom…
Zvučnički sis­tem E-505s sas­to­ji se od dva sa­te­li­ta i subwoofer-a. Na­me­nje­ni su računar­skim sis­te­mi­ma ko­ji ne­ma­ju pre­vi­še pros­to­ra na ras­po­la­ga­nju. Iako su je­dnos­tav­no di­zaj­ni­ra­ni, Eacan-ovi in­že­nje­ri su us­pe­li da ih učine a­trak­tiv­nim. O­sno­vu subwoofer-a čini drve­na ku­ti­ja na čijoj po­leđini su kon­trol­ni sis­tem i pri­ključci za os­ta­le kom­po­nen­te sis­te­ma. Zvučnik prečni­ka 5″ je za­du­žen za fre­kven­cij­ski op­seg od 40 do 220 Hz i ima sna­gu od 6 W. Sa­te­li­ti su sličnog di­zaj­na, ali ma­njih di­men­zi­ja, i kon­ci­pi­ra­ni su oko ši­ro­ko­po­ja­snog zvučni­ka prečni­ka 3″ ko­ji ope­ri­še u fre­kven­cij­skom op­se­gu od 120 Hz do 20 kHz. Nji­ho­va sna­ga je 3 W po sa­te­li­tu, što je do­volj­no da se po­gle­da film ili slu­ša mu­zi­ka ume­re­no gla­sno.
Drve­ni sa­te­li­ti po­ve­zu­ju se sa subwoofer-om pu­tem stan­dar­dnih činčeva. Kabl ko­jim se sis­tem po­ve­zu­je s računa­rom ima i po­ten­ci­ome­tar za po­de­ša­va­nje jačine zvu­ka, što olak­ša­va upo­tre­bu, bu­dući da su kon­tro­le za jačinu zvu­ka i vi­so­kih i nis­kih to­no­va na po­leđini subwoofer-a, ali ga i da­lje ne mo­že­mo sma­tra­ti naj­srećni­jim re­še­njem. Uku­pna sna­ga od 12 W do­volj­na je da for­mi­ra do­bru zvučnu sli­ku u ra­dnoj so­bi, ali zbog je­dno­sis­tem­ske kon­fi­gu­ra­ci­je sa­te­li­ta, ši­ro­ko­po­ja­sni draj­ve­ri mo­ra­ju da re­pro­du­ku­ju i sre­dnje i vi­so­ke to­no­ve, što do­vo­di do po­ma­lo šu­pljeg sre­dnjeg op­se­ga to­kom gla­sni­je re­pro­duk­ci­je. Ima­jući u vi­du ce­nu Eacan-ovih zvučni­ka, ovaj ne­dos­ta­tak ne mo­že se sma­tra­ti ma­nom, pa se i­zre­ka „ko­li­ko pa­ra, to­li­ko mu­zi­ke” u ovom slučaju mo­že shva­ti­ti do­slov­no.

Eacan-505s

Eacan E-505s,

Konfiguracija zvučnika: 2.1

Ukupna muzička snaga: 12 W

Muzička snaga subwoofer-a: 6 W

Muzička snaga satelita: 2*3 W

Masa: 4,4 kg

Cena: 3154 RSD