I tablet i telefon u jednom uređaju

13. 08. 2014 | uredio | hardware

Aug
13

Allview Ax4 nano je uređaj koji smo nedavno imali na testu. Ovaj ta­blet mo­že ko­mo­tno da po­slu­ži i kao te­le­fon jer di­ja­go­na­la e­kra­na i­zno­si 7“ a o­dnos stra­ni­ca je 16:9, što ga čini ve­oma us­kim, i to u me­ri da će mno­gim ko­ri­sni­ci­ma sta­ti u je­dnu ša­ku. Pri­su­tan je slot za kar­ti­cu sa po­drškom za 3G ve­zu, a nje­gov OS obo­gaćen je Phone i Messaging op­ci­ja­ma.

Allview

Je­di­no mu ne­dos­ta­je sen­zor bli­zi­ne, pa ćete e­kran mo­ra­ti ručno da is­ključuje­te ka­da obav­lja­te po­ziv. Kao ta­blet, AX4 nano mo­že da se po­hva­li e­kra­nom re­zo­lu­ci­je 800×480, a je­di­na za­mer­ka su mu sla­bi­ji u­glo­vi gle­da­nja. Im­ple­men­ti­ran je dvo­je­zgar­ni Cortex A7 pro­ce­sor ko­ji ra­di na tak­tu od 1,3 GHz, a upa­ren je sa Mali‑400 GPU‑om i 512 MB me­mo­ri­je. Za­hva­lju­jući e­kra­nu ma­nje re­zo­lu­ci­je per­for­man­se su o­dlične, ta­ko da smo ste­kli uti­sak ka­ko se unu­tra na­la­zi ba­rem za kla­su bo­lji har­dver. Za sme­šta­nje po­da­ta­ka tu je 4 GB lo­kal­ne me­mo­ri­je i slot za microSD kar­ti­cu.
Ma­li­šan po­se­du­je dve ka­me­re ko­je ni­su po­se­bno do­brog kva­li­te­ta, ali će po­slu­ži­ti. Za­dnja čak ras­po­la­že i bli­cem za fo­to­gra­fi­sa­nje u u­slo­vi­ma sla­bi­jeg am­bi­jen­tal­nog o­sve­tlje­nja. Android 4.2 se o­dlično slaže sa u­građenim har­dve­rom.
Allview AX4 nano mo­žda ni­je sav­ršen ta­blet, ali ka­da zna­te nje­go­vu ce­nu, sva­ka za­mer­ka pa­da u vo­du. Za ne­što ma­nje od 100 ev­ra, do­bi­ja­te pro­i­zvod ko­ji je u sta­nju da spo­ji pa­me­tni te­le­fon i ta­blet u je­dan uređaj.

Specifikacija:

Procesor: Cortex A7 1.3 GHz (Dual-core)
Grafika: Mali-400
Memorija: 512 MB RAM, 4 GB flash + microSD (do 32 GB)
Komunikacija: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
Ekran: 7” 800×480
Kamera: 3 Mp, foto 2048×1536 piksela, video 1080p,
Web kamera 1.2 Mp
GPS: Ne
Operativni sistem: Android 4.2
Dimenzije i masa: 190.9×107.8×9.25 mm; 256g

Stranice 1 od 11